Saturday, November 18, 2006

Ganapathi Vandanam

Aum Harisree Mahaganapathaye Namah

Gajananam Bhoothaganadhisevitham
Kavidhwajambhoo Bhalasarabhakshitham
Umasutham Shokavinashakaranam
Namami Vigneswarapadapankajam